top of page
Yoga Mat and Straps

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden You are the Buddha

Versie 2.0 1-12-2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

YATB: You are the Buddha

afnemer: degene die met YATB een overeenkomst heeft gesloten dan wel een opdracht heeft verstrekt;

cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van YATB deelneemt

digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm

cursussen/trainingen/workshops: alle opleidingsproducten die YATB organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers, zowel fysiek als online

.

open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops van YATB waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.

schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail;2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of opdrachten en/of overige overeenkomsten of te sluiten overeenkomsten tussen YATB en afnemer, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen. 

2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden YATB niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Eventuele voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van YATB of nadat YATB een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. Voor Werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen Opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als Opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven inclusief de toepasselijkheid-verklaring van deze Algemene Voorwaarden.


4. Prijzen

4.1. Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst die van als ware de betreffende cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst geheel gevolgd. 

4.2. YATB behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.5. Betaling

5.1. Volledige betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, doch uiterlijk voor aanvang voorgenomen activiteit.

5.2. De afnemer is gehouden de factuur, zonder toepassing van enige (betalings)korting, noch van verrekening en/of opschorting, binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is afnemer niet toegestaan om enige schuld die zij aan YATB heeft, te verrekenen met enige vordering die Afnemer op YATB mocht hebben, uit hoofde van overeenkomst en/of uit andere hoofde. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is de Afnemer vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van YATB zijnde kopie van de door YATB aan de Afnemer verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

5.3. In het geval niet of niet tijdige betaling is YATB gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen. Onder schade dient tevens te worden verstaan alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief de volledige kosten van juridische rechtsbijstand), die voor YATB verbonden zijn aan de nakoming van de verplichtingen door de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag te vermeerderen met de hierboven vermelde contractuele rente, met een minimum van €40,-, onverminderd het recht van YATB om aanspraak te maken op de werkelijke kosten.

5.4 YATB heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op dat moment dat de opeisbare betalingsverplichtingen door afnemer volledig zijn voldaan door afnemer.


6. Overmacht

6.1 De uitvoering van de overeenkomst zijdens YATB betreft een inspanningsverplichting. YATB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of toezegging, indien YATB gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor rekening van YATB komt. Kortom: in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop YATB geen invloed kan uitoefenen (waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaand ziekte van medewerkers, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, werkstakingen in het bedrijf van YATB), doch waardoor YATB niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2. In het geval van overmacht is YATB geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door YATB ontwikkelde (opleidings)producten en/of (gebruikte) documentatie komen uitsluitend toe aan YATB of aan de licentiegevers van YATB.

7.2. Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld (opleidings)product en/of document ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van YATB te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

7.3. Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door YATB verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YATB, zulks op straffe van een direct, dus zonder een nadere sommatie, opeisbare boete van €1.000,- per overtreding en van €100,- per dag dat de overtreding voortduurt.8. Persoonsgegevens

8.1. YATB gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten en/of ontwikkelingen. Afnemers en cursisten kunnen YATB verzoeken om de gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast bestaat het recht om de gegevens die YATB in het bezit heeft, op te vragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dit kan op elk moment via [marlies@youarethebuddha.com]. YATB zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan de belangen van cursist en/of afnemer, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Een en ander zoals vermeld in het privacy statement. 8.2. Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van YATB ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van YATB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot hetgeen een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van YATB in een voorkomend geval ter zake uitkeert (eventueel te vermeerderen met een eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van YATB valt of indien YATB ter zake geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, doch onherroepelijk vaststaat dat YATB desalniettemin aansprakelijk is, dan geldt dat (i.) de aansprakelijkheid van YATB per gebeurtenis beperkt tot het door YATB aan de afnemer in rekening te brengen tarief op basis van de lopende overeenkomst. De aansprakelijkheid van YATB is immer beperkt tot €500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

9.2 YATB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YATB aan de overeenkomst te laten beantwoorden. YATB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Aansprakelijkheid van YATB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op YATB rustende verplichting ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer of cursist YATB onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en YATB ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat YATB in staat is adequaat te reageren.10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op de overeenkomst tussen YATB en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

10.2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.Voorwaarden ten aanzien van open inschrijvingen en losse lessen:


11. Annulering door YATB

11.1. YATB kan een cursus, training, workshop, losse les etc. annuleren of deze samenvoegen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.. Bijvoorbeeld in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.12. Annulering door cursist of afnemer

12.1. De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving kosteloos schriftelijk te annuleren tot 48 uur voorafgaand aan de eerste cursusdag of lesmoment (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de eerste cursusdatum en/of het eerste lesmoment (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) is de volledige cursusprijs verschuldigd. 

12.2. Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, of workshop, zulks ter beoordeling van YATB. De mogelijkheid van vervanging kan door YATB worden uitgesloten.

12.3. In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal YATB het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door YATB gemaakte kosten.13. Cursusprogramma

13.1. Het cursusprogramma wordt indien van toepassing schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de App van YATB en/of per e-mail. YATB behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

13.2. YATB behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.Voorwaarden ten aanzien van maatwerk en cursussen, trainingen en workshops

14. Prijzen

14.1. De tarieven, kosten en betalingsafspraken en overige afspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden tussen YATB en afnemer steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.


15. Annulering en wijziging afspraken

15.1. YATB kan de overeengekomen cursus, training en/of workshop annuleren en/of cursusgroepen samenvoegen. Bijvoorbeeld in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie. Indien YATB of afnemer/cursist genoodzaakt is om de overeengekomen uitvoeringsdata te veranderen, dan brengt de opdrachtgever en afnemer daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden afnemer en YATB met elkaar in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata.

15.2. Als afnemer de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

- binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50%

- binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75%

- binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%

Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit is  afnemer de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd aan YATB.

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden You are the Buddha, versie 2.0, datum 1-12-2020Ik geef YATB toestemming om foto’s of ander beeldmateriaal tijdens lessen of cursus te maken. Deze foto’s kunnen vervolgens worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals online, nieuwsbrief en/of andere (sociale) media. Ik kan te allen tijde deze instemming intrekken (artikel 8).

Algemene voorwaarden: Text
bottom of page